Supplier Classification/Piping Material Supplier

Company Name Tel Address
Yi Min Co., Ltd 03-5223000 No.20, Alley10, Lane261, Sec.1, Yanping Rd., Hsinchu Taiwan R.O.C.
Chi Peng Electrical Co., Ltd 03-5515727 No.42, Douluen Li, Jubei City, Hsinchu, Taiwan R.O.C.
Yau Chen Water And Electricity Engineering s Co., Ltd 04-7862333 No.266, Shinan St., Huatan Shiang, Changhug Taiwan R.O.C.
Yau Tian Water And Electricity Engineering Co., Ltd 07-8118585 No.16, Jung Cheng Rd., Fengshan City, Kaohsiung Taiwan R.O.C.
Ming Tsung Co., Ltd 07-3827575 No. 16-8 Dungshi Shanjuang, Liouguei Shiang, Kaohsiung Taiwan R.O.C.
Peng Feng Engineering Co., Ltd 06-9273248 No.25, Yunghe St., Magung City, Penghu Taiwan R.O.C.
Yuan Yi Engineering Co., Ltd 03-9602888 No.158, Weiyang Rd., Luo Dung Ilian Taiwan R.O.C.
Chen Li Water And Electicity Engineering Co., Ltd. 02-29153336 1Fl., No. 208, Sec. 3, Jungshing Rd., Hsintien City, Taipei Taiwan R.O.C.
Ji Yuan Engineering Co., Ltd 02-22473456 2Fl., No.10, Lane38, Liansheng St., Junghe City, Taipei Taiwan R.O.C.
Fu Hua Co., Ltd 02-25326999 No.4, Alley14, Lane518, Beian Ro., Junshan Chiu, Taipei Taiwan R.O.C.
Lian Fu Water And Electricity Engineering Co., Ltd. 02-27038888 1Fl., No.52, Lane175, Sec.2, He Ping E. Rd., DaAn Chiu, Taipei Taiwan R.O.C.
Shiang Da Water And Electricity Engineering Co., Ltd 02-28827910 3Fl., No.1, Alley18, Lane210, Fugang St., Shrlin Chiu, Taipei Taiwan R.O.C.
Shuei Sheng Electrical Co., Ltd 02-28914787 2Fl., No.133, Sec.2, Jungyang N. Rd., Beiton Chiu, Taipei Taiwan R.O.C.
Li You Engineering Co., Ltd 02-23014177 1Fl., No.155, Shueiyuan Rd., Taipei Taiwan R.O.C.
Wei Huang Water And Electricity Engineering Co., Ltd 06-2221999 1Fl., No.17, Lane542, Dawu St., Bei Chiu, Tainan Taipei R.O.C.
Tsan Yi Water And Electricity Engineering Co., Ltd. 06-2617623 No.7, Alley 28, Lane103, Yancheng Rd., Nan Chiu, Tainan Taiwan R.O.C.